Free Joomla Templates by iPage Hosting

                   

nieuw berichten 

 *****************************

Geacht lid, beste vriend of vriendin.

Onze feitelijke vereniging rekende jaarlijks op een zeer kleine bijdrage van de leden en sympathisanten om onze werking te kunnen verzekeren. Het lidgeld ten bedrage van slechts 5 EURO was onvoldoende om de werking van de vereniging verder te verzekeren.

Bovendien zijn onze hoofdsponsors de oorlogsweduwe Mestdagh Irene, dhr. Joseph De Coster en niet te vergeten de politieke gevangene Raymond Ruysschaert overleden.

Ondertussen zijn alle politieke gevangenen en oorlogsweduwen in de regio alsook een aantal erkende oorlogswezen rechthebbenden van het statuut van politieke gevangene van de 1e graad alsook sympathisanten overleden of verkeren in de onmogelijkheid zich nog te engageren. Het komt erop neer dat ik te Brugge omzeggens nog de enige oorlogswees ben die zich inzet om de nagedachtenis van/en het eerbetoon te verzekeren van de politieke gevangenen, weerstanders en verzetslieden die zijn omgekomen of terechtgesteld tijdens de oorlog 1940 - 45 en de herinnering levendig te houden door deelname aan herdenkingsplechtigheden in hoofde van politieke gevangenen en te Brugge en in de regio.

Verder is er nog één oorlogswees actief te Blankenberge en één te Loppem.  

In deze omstandigheden zijn wij genoodzaakt de vereniging van Vriendenkring van Oorlogswezen van Politieke Gevangenen en Verzetsmensen Regio Brugge – Oostkust te ontbinden met ingang van 1 januari 2022

Giften werden teruggestort en de weinige resterende gelden in de kas zullen aangewend worden tot uitputting (ongeveer 1jaar) voor bloemenhuldes enkel op specifieke plechtigheden voor politieke gevangenen en verzetslieden. 

Zie ook verder in dit menu berichten  - woordje van de voorzitter statutaire vergadering 2019.

De website http://www.vopgv-brugge.com wordt aangepast en verder door mij nog tijdelijk in stand gehouden als eerbetoon aan mijn vader omgebracht in het concentratiekamp Mauthausen en allen die het hoogste offer brachten, deze is wereldwijd te bezoeken en biedt informatie aan velen die op zoek zijn naar het oorlogsverleden van een familielid of vriend. 

Wij danken u voor het jarenlange vertrouwen dat u had in onze vereniging.

Wij bieden evenwel een alternatief aan, de vereniging Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden van de 4e en 24ste Linieregimenten Brugge vzw die hetzelfde bestuur heeft en dezelfde doelstellingen nastreeft en met wie wij reeds geruime tijd samenwerken, is bereid ons op te nemen en zich verder voor ons in te zetten. U ontmoet er omzeggens dezelfde mensen daar menigen ondertussen lid zijn geworden van deze vereniging.

Het lidgeld is evenwel 10 Euro en men kan slechts intekenen tot 10 maart 2022 daar het ledental is beperkt.

Heeft u Interesse?  neem contact op met de vereniging van de Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden 4e en 24ste Linieregimenten V.Z.W. P/A Brieversweg 288 – 8310 Sint-Kruis (Brugge) e-mail: arnolddeprest@gmail.com  of  vopgv.brugge@gmail.com

De eerste gezamelijke statutaire vergadering is voorzien voor donderdag 10 maart 2022 in het kasteel van Moerkerke te Moerkerke-Damme (als de "jojo" maatregelen inzake Coronamaatregelen het toelaten).

Met voorname groeten,

Arnold Deprest.


Op 22 juni 2021 is ons bestuurslid de oorlogsweduwe Mestdagh Irene op 98-jarige leeftijd overleden. Zij was de laatste nog levende oorlogsweduwe in onze regio. Zij was ononderbroken 70 jaar vaandrig van het vaandel "Nationale Unie van Ooorlogsweduwen en Wezen"
Op de eerst komende statutaire vergadering in 2022 zal uitgemaakt worden of er een nieuw bestuur kan worden gevormd en of het nog zinvol is de vereniging in stand te houden immers ook de effectierve oorlogswezen verdwijnen eveneens langzamerhand van het toneel,  onze vereniging tet er amper nog zes in de regio en bestaat hoofdzakelijk uit sympathisanten. ( Zie ook  woordje van de voorzitter statutaire vergadering 2019), alsook in het menu "Bestuur"
.****************************
Op zondag 13 juni 2021 waren wij aanwezig op de 63ste Bedevaart naar het Provinciaal Mausoleum ter herdernking van de Politieke Gevangenen en Weggevoerden uit de Tweede Wereldoorlog op de stedelijke begraafplaats in de Ieperstraat te  Menen. Om deze herdenking coronaproof te laten verlopen werden slechts mits toepassing van de huidige maatregelen slechts 50 personen (afgevaardigen verenigingen uit de regio) toegelaten. Zie rubriek fotogalerij Provinciaal Mausoleum 2021.
****************************
 Op vrijdag 07/09/2019 was een delegatie van onze vereniging aanwezig op de bevrijdingsfeesten te Blankenberge.
Aan het Manitobaplein werden bloemen neerlegelgd door de oorlogswees Blomme Gilberte namens de vereniging.

Blankenberge 2019 a

Blankenberge 2019 b 3
 
 *******************************
 DSC05906Op zondag12 mei 2019, was een afvaardiging van onze verening aanwezig te OOSTAKKER (Gent), 69ste herdenkingsplechtigheid op de geïntegreerde executieoorden Rieme -Oostakker "traditioneel op "Moederdag". 
- Bijeenkomst vanaf 09.15 uur ontvangst deelnemers
- 09.40 uur vorming optocht  
- 09.45 uur Onder begeleiding van tromgeroffel via de hoofdpoort en hoofdallee, waar de vaandeldragers een erehaag vormen, naar het erepark en plaatsname. 
- Om 10.00 uur aanvang op de site van de Nationale Heldenakker ter Gefusilleerdenstraat, verwelkoming dooor de voorzitter van het Herdenkingscomité, aanhef van de plechtigheid door een Lid van het Herdenkingscomité,
- Bevlagging van de hoofdmast door de Militaire Provinciecommandant. 
- Bevel "AAN DE VLAG".
- Verkorte versie "Brabançonne door de Koninklijke Gentse Politieharmonie.
- Toespraken door de Gouverneur van Oost-Vlaanderen of vertenwoordiger(ster).
- "Te Velde" uitgevoerd door een lid van de Koninklijke Gentse Politieharmonie. - Toespraak door de Burgemeester van de Stad Gent.
- "Lied der Partizanen" en "Lied der Moorsoldaten" uitgevoerd oor de KGPH.
- Toespraken en bezinningsteksten.
- Dodenappel onder het luiden van de doodsklok en met tromgeroffel gevolgd door "Tha Last Post"
- Muzikaal intermezzo door de Koninklijke Gentse Politieharmonie terwijl een rondgang van de prominetnen voor een eregroet aan de hoofdmonumenten.
- Bloemenhulde aan de Helden van Rieme en Oostakker door de vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen, sympathiserende verenigingen en instanties van het Herdenkingscomité, muzikaal begeleid door treurmarsen door de Koninklijke Gentse Politieharmonie.
- De Brabançonne gevolgd door de aftocht van de vaandeldragers en prominenten begeleid door de Koninklijke Gentse Politieharmanie met de "MARS VAN DE BEVRIJDING VAN GENT".
 
Foto's van deze plechtigheid te bekijken in het menu "fotogalerij" van deze website 
*******************************
 
DSC06177
 
Op zondag 9 juni 2019: Was een delegatie van de vereniging aanwezig te Menen op de "Jaarlijkse bedevaart aan het Mausoleum" op de oude stedelijke begraafplaats ter Ieperstraat.(dit telkens op Vaderdag), ter ere van alle omgekomen politieke gevangen in de concentratiekampen tijdens de tweede wereldoorlog. Dit jaar doen we dit voor de 60e maal in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders. Kampappel gehouden door klein- en achterkleinkinderen van politieke gevangenen.
Programma Bedevaart : 
9u45:   Aankomst der personaliteiten en genodigden 
10u00: Aankomst van de Heer Minister van Landsverdediging of zijn afgevaardigde. 
10u05: Aankomst van de fakkel van het Concentratiekamp Flossenburg 
10u10: Aansteken van de Fakkel van West-Vlaanderen door Mevr. Martine Fournier, Burgemeester van de Stad Menen. 
10u15: Aansteken van de Fakkel aan het Mausoleum door Dhr. Durnez Yves, Voorzitter van de Nationale Vriendenkring Flossenburg. 
10u20: Welkomstrede door Dhr. Dupont Yves, Voorzitter van het Herdenkingscomité. 
10u30: Toespraak door de Burgemeester van de Stad Menen.
10u40: Gebed door Dh. Rivière Björn, ter zielenrust der omgekomen Politieke Gevangenen.
10u45: Joodse dodengebeden. 
10u50: Vlaghijsing door Dhr. Yves Dupont, Voorzitter van Het Comité. 
10u55: Toespraak door een lid van de Familie Reitinger. 
11u05: Kampappel en Bloemenhulde door kleinkinderen en achterkleinkinderen van Politieke Gevangenenen. 
11u25: Bloemenhulde door de Personaliteiten en Genodigden. 
11u40: “Vaderlandslied” 
11u45: Doven van de Fakkels aan het Mausoleum door Dhr. Durnez Yves Voorzitter van de Nationale Vriendenkring Flossenburg en Mevr. Martine Fournier, Burgemeester van de Stad Menen. 
11u50: Groet van de Vlaggenstoet aan het Mausoleum. Personaliteiten en Genodigden worden gevraagd het Huldenboek te ondertekenen.
11u55 : Einde van de plechtigheid.
DSC06325
 
Foto's van deze plechtigheid te bekijken in het menu "fotogalerij" van deze website 
*******************************
  Statutaire ledenvergadering 2019.
-
Oorlogswezen
 De Vriendenkring van Oorlogswezen van Politieke Gevangenen en Verzetsstrijders regio Brugge - Oostkust hield op donderdag 23 mei 2019 haar algemene statutaire vergadering in de ridderzaal van het "Kasteel van Moerkerke", Kasteelstraat 7 te 8340 Moerkerke (Damme).  
Na de warme ontvangst met koffie werden de leden en deelnemers verwelkomd door de voorzitter Arnold Deprest die de vergadering opende. 
 
Openingstoespraak door de voorzitter Arnold Deprest:
  
Mag ik alle aanwezigen van harte welkom heten op de statutaire vergadering van de feitelijke vereniging “Vriendenkring van Oorlogswezen van Politieke Gevangenen en Verzetsstrijders Brugge - Oostkust”.
Fijn dat er nog tal van leden en sympathisanten zijn gekomen die de vereniging een warm hart toe dragen waaronder bestuursleden of delegaties van andere vaderlandslievende verenigingen.
Nogmaals dank voor uw aanwezigheid.
 
Stonden erop hen te verontschuldigen, de oorlogswezen Mevr. Guidé Irene, Mevr. Bocher Monique en Mevr.Deprest Juliette, verder de leden John Schreine, Van Mierop Christophe, Van Poucke Daniel en Declerck Laurette. Van enkelen onder hen laat de gezondheid het niet meer toe.
 
Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele van onze ontvallen ouder, broer of zuster, gestreden hebben en het hoogste offer brachten voor een onafhankelijk Vlaanderen, maar wel voor hun dierbaar vaderland België. Willen wij dan de vergadering openen met het luisteren naar de Belgische hymne en Europeese hymne.
 
Het is een goede gewoonte om aan het begin van de vergadering een minuut stilte in acht te nemen voor de leden die ons ontvallen zijn nl:
- De heer Joseph Decoster, steunend erelid, overleden op 23 maart 2019,
- De Heer Eric Verbrugghe, erkende oorlogswees overleden op, 13 juli 2018
- De Heer Dirk Claeys sympathiserend lid, overleden 25 april 2018
Andere overlijdens zijn ons niet gemeld.
Wij luisteren hierbij naar the last post.
 
Vrienden, in deze tijden waarin allerhande stakingen, betogingen schering en inslag zijn en blijkbaar tot de favoriete bezigheidstherapieën van sommigen lieden behoren, dacht ik even waarom zouden wij dan ook eens niets van ons laten horen.
Er is wel een bijna zo goed als vergeten en verzwegen generatie oorlogsslachtoffers nl. de erkende oorlogswezen van politieke gevangenen, rechthebbenden van het statuut van politieke gevangene van de 1e graad, en de niet als rechthebbende erkende oorlogswezen van politieke gevangenen en verzetsstrijders, oorlogsslachtoffers van wie een ouder, broer of zuster het hoogste offer heeft gebracht voor het behoud en herstel van een democratische staat en de daarbij horende normen en waarden.
Wij hebben weinig of geen erkenning gekregen, na de oorlog waren wij jonge kinderen, wij waren niet mondig en konden niet voor onze rechten opkomen en bijna niemand deed het voor ons, zelfs de teruggekeerde politieke gevangenen niet, die hadden het enkel over hun rechten verkregen op de kap van hun omgekomen zogezegde makkers en wapenbroeders maar spreken nooit over hun plichten. 
Het valt niet te ontkennen dat politieke gevangenen die niet eens in een concentrtiekamp werden opgesloten maar een periode in een strafinstelling of op een boerderij doorbrachten of zelfs in een gevangiskeuken buiten het kamp, het minst hebben geleden, maar na de oorlog de grootste mond hebben opgezet en niet naar ons omkeken, zij beschouwden zich als de grootste helden, en ja wij waren maar wezen en ons leed was voor hen van geen belang.
Wij moeten in feite tegen weinigen dank u wel zeggen en kunnen iedereen recht in de ogen kijken, tot op vandaag moeten wij zeer alert zijn om voor ons zelf op te komen, zelfs met ons statuut worden wij op herdenkingen gewoon genegeerd, dit meestal door zielige aandachtzoekers (m/v) die zich opdringen en met de ellebogen staan te wringen om in de belangstelling te staan en in feite niets met de oorlog te maken hebben.
 
Ik ervaar dat het bij sommige herdenkingsplechtigheden het al lang niet meer om onze doden te doen is, ook niet om de herinnering, maar eerder om persoonlijke ambities van sommige vrouwelijke en mannelijke personages geboren jaren na de oorlog en er in feite niets mee te maken hebben maar schaamteloos in de schijnwerpers of in de kijker willen staan, op een piëdestal, terwijl wij de enige echte nog in leven zijnde oorlogsslachtoffers, oorlogswezen die aanwezig zijn op plechtigheden zowel ten lande als in de concentratiekampen, op begraafplaatsen waar een ouder broer of zuster rust, zelfs met ons statuut, gewoon worden genegeerd, laat staan dat wij er de plaats zouden krijgen die ons rechtmatig toekomt. De Te Deums en andere plechtigheden te Brugge zijn daar een typisch voorbeeld van.
Als je bovendien ziet dat sommige van deze karikaturen m/v die niet helemaal vooraan stonden bij de bedeling van het gezond verstand, zich tooien met talrijke nepmedailles en pins van verenigingen en zelfs van vakbonden en dergelijke maar geen erkende nationale orde en er nog schaamteloos staan te pronken en er nog prat op gaan ook, dit terwijl wij voor hen nog de plaats moeten ruimen, met wat zijn wij dan eigenlijk bezig? een promiscue circus, een soort carnaval of zo? De woorden herdenking en respect krijgen voor ons een bittere en macabere nasmaak. Dan zwijg ik nog over een zekere dame geboren in 1966 die schaamteloos de medaille van politieke gevangene draagt op het executieoord van Rieme-Oostakker en in het TV programma "kinderen van het verzet" als ook in het weekblad "Libelle"en allerlei onzin, onwaarheden en fantasieën uitkraamt. Zij heeft de klok horen luiden maar weet kennelijk niet waar de klepel hangt, kwestie van aandacht zoeken en in de belangstelling te staan. Deze fantaste zou eigenlijk tegen zich zelf beschermd moedten worden.
Dit heeft als gevolg dat de meeste oorlogswezen gedelusioneerd het gewoon laten afweten, er de brui aan geven en niet meer meedoen aan dergelijke leeghoofdige schijnvertoningen. Mochten onze ouder(s), broers of zusters kunnen terugkomen zouden zij niet aarzelen vele van deze farizeeërs uit de tempel te drijven. 
 
U stel vast, dat de groep van oorlogswezen en leden sympathisanten hier jaarlijks afneemt. Iedereen wordt wat ouder en sommigen kunnen het gewoon niet meer aan en moeten noodgedwongen afhaken. De gedachte dat onze vereniging op redelijk korte termijn zal moeten ophouden te bestaan is relevant.
Op onze website staan zowel de overleden oorlogswezen als de leden sympathisanten met foto vermeld, deze lijst groeit jaarlijks aan, onze ledenlijst wordt steeds korter en korter.
Desalniettemin koester ik de hoop dat de vriendschapsbanden tussen “wezen van politieke gevangenen en verzetsstrijders zowel de erkende als de niet erkende wat een erge vorm van discriminatie is te bestendigen, met in het achterhoofd hetzelfde verdriet om iemand die ons dierbaar was en die we verloren hebben. Allen hebben wij ook een stuk moeten verwerken en steken daar tot op vandaag nu we al lang met pensioen zijn nog heel wat energie in.” Mijn stelling is tenslotte dat de grootste slachtoffers in een oorlog steeds de wezen zijn die de gevolgen levenslang meedragen en sommigen een hoofdstuk niet kunnen afsluiten daar wij op tal van onze vragen geen antwoord kunnen krijgen, maar wel het meest genegeerd worden wat het verdriet alleen maar erger maakt.
Zelf ben ik aangesloten in Nederland bij de stichting vriendenkring Mauthausen en was er op de reünie op zondag 14 april, daar heb ik ervaren wat de woorden "vriendenkring, herdenking en vriendschap" betekenen en wat een innige band tussen de slachtoffers is van welke nationaliteit zij ook mogen zijn. Bezoek eens een Nederlandse website van een stichting vriendenkring van het kamp waar uw familielid achterbleef en kom ook tot de conclusies die ik trek, u zult onmiddellijk begrijpen wat ik bedoel.  
Om onze doelstellingen te bereiken kunnen wij gelukkig nog rekenen op onze sympathisanten maar ook enkele ons gunstig gezinde vaderlandslievende verenigingen die ons gedachtengoed delen, en ons steunen waarvoor wij zeer dankbaar zijn. 
Ik dank u voor uw aandacht.

Foto’s te bekijken in het menu "Fotogalerij"  2019 statutaire vergadering.   

*****************************
DSC05769
 
 
 
  
 
Op woensdag 08 mei 2019 was een delegatie van onze vereniging aanwezig aan het monument voor de weggevoerde stadsgenoten op het Stationsplein ter gelegenheid van V-dag, de verjaardag van de overwinning van de geallieerde troepen in WO II.
 
Foto’s te bekijken in het menu "Fotogalerij"  V-dag Brugge 2019.  
  *****************************  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herdenking Rijks Middenschool Brugge
 
Rijks Middenschool 2017
Op vrijdag 10 november was er de herdenking van de omgekomen en weggevoerde leerlingen in de Rijks Middenschool re Brugge. (Zie in het menu gertuigenissen en het menu fotogalerij).
Namens onze vereniging van oorlogswezen werden er bloemen neergelegd aan het monument in de school.
***************************** 
Wij waren zondagvoormiddag 17 september 2017 met een delegatie aanwezig te Moerkerke (Damme) waar de Slag om 't Molentje werd herdacht. In de nacht van 13 op 14 september 1944 werd daar zwaar gevochten bij de bevrijding van de hele regio. Toen vielen heel wat slachtoffers bij het Canadese Regiment Algonquin en het Duitse leger, maar ook bij de burgerbevolking. Omwille van 71 jaar bevrijding besliste het stadsbestuur deze herdenking te laten uitgroeien tot een vredesmanifestatie. Tevens werd er nu ook een informatiebord geplaatst met wat geschiedenis over de Slag om ’t Molentje.
Foto’s van deze vredesherdenking te bekijken in het menu fotogalerij van deze website.

*****************************

Zevenkerken

 

 

 

 

 

“Tradities eren betekent niet de as bewaren, maar de vlam brandend houden”.

Aldus was een delegatie van onze  vereniging aanwezig op de herdenkingsplechtigheid te Zevenkerken op 11 september 2018.

Op de begraafplaats werden namens de oorlogswezen eveneens bloemen neergelegd door de Voorzitter Deprest Arnold

 
 
***************************** 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Guldenvlies1
Vrijdag 18 augustus 2017 was er te Brugge het Internationale Kapittel van het prestigieuze Broederschap van het Gulden Vlies met tal van afgevaardigden uit het buitenland, dit met medewerking van de stad Brugge en het militair Commando van de provincie West-Vlaanderen.
Bij deze gelegenheid werd een korte plechtigheid met bloemenhulde georganiseerd aan het Brugs oorlogsmonument met bezoek aan de militaire kapel en crypte waarin asse wordt bewaard van omgekomen politieke gevangenen van het concentratiekamp  Dachau.
Guldenvlies2Screen Shot 08 22 17 at 09.19 PM
De Grootmeester wilde er enkele oud-strijders en oorlogsslachtoffers ontmoeten, werden aangeduid de oud-strijder dhr. Etienne Verhelst, de in Brugge woonachtige Engelse oud-strijder Herbert Simons, de oorlogsweduwe Irene Mestdagh en de oorlogswees RHO Deprest Arnold.
*****************************

 NIEUWPOORT 05 AUGUSTUS 2018:

Nieuwpoortf

Nieuwpoort c

Op 05 augustus 2018 was een delegatie van onze vereniging aanwezig op de 83ste Nationale hulde aan Z.M. Koning Albert I en de Helden van de IJzer te Nieuwpoort die ontkenbaar behoort tot één van de mooiste en grootste vaderlandslievende plechtigheden in ons land waarbij dit jaar 300 vaandels aanwezig waren.
Onze vereniging is opgenomen in de lijst der deelnemende groeperingen van deze jaarlijkse hulde.
 
Nieuwpoort
Er werden namens de vereniging bloemen neergelegd door de voorzitter Arnold Deprest.     

*****************************   

Monument 
 - Op dinsdag 01 november werd een plechtige dienst gehouden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk ter herdenking van de oorlogsslachtoffers waarna een rouwstoet onder begeleiding van de Kon. Scoutsharmonie zich naar de centrale begraafplaats te Steenbrugge begaf.
 
Aan het monument "Pro Patria" werd door de klaroenblazers van de Kon. Scoutsharmonie het "Te Velde" gespeeld.
 
Namens onze vereniging van oorlogswezen werden bloemen neergelegd aan het monument door de voorzitter Arnold Deprest.
 
Eveneens werden er bloemen neergelegd namens de Stad Brugge door Schepen De Fauw, de marine door fregatkapitein Bergez samen met de provinciekommandant Kolonel Onraet en het Algemeen Verbond der Brugse Oud-strijders door de Voorzitter Maurice Debruyne.
 *****************************  
  
Nestor
Op 10 november 2017 was een delegatie van onze vereniging aanwezig in de Middenschool Brugge Centrum voor de plechtigheid ter herdenking van de oorlogsslachtoffers van de voormalige Rijksmiddelbare school te Brugge evenals alle oorlogsslachtoffers, waaraan de schooldirectie, leraressen en leraars, leerlingen alsook delegaties van de Brugse vaderlandslievende verenigingen deelnamen.
Er was een welkomstwoord door de directeur dhr. R. Jonckheere, een voordracht "Vrede", een toespraak door Dhr. Maurice Debruyne voorzitter A.V.B.O.S., voordrachten gebracht door leerlingen. Na het spelen van "The Last Post" op een viool door een leerlinge van de school, werden door de school en de diverse vaderlandslievende verenigingen bloemen neergelegd aan het monument op de speelplaats. Namens onze vereniging werden er bloemen neergelegd door ons lid- oorlogswees Elyn Nestor.
 
Het geheel werd afgesloten met het spelen van Belgisch Volkslied, en een défilé van de  vaandeldragers. 
Foto’s te bekijken in de fotogalerij van deze website.
*****************************  
 
 
 

2015 Snaaskerke web

Dinsdag 25 augustus 2015 waren wij aanwezig te Gistel bij de inhuldiging van de herdenkingsplaat 'Gevecht van Snaeskerke' aan de Kalsijdebrug ter gedachtenis van vijf gesneuvelde gendarmen tijdens ‘het gevecht van Snaaskerke op 25 augustus 1914.
Bloemen werden er neergelegd namens de vereniging. 
      *****************************  
-