Free Joomla Templates by iPage Hosting
 
Dragen van  postuum toegekende eretekens van politieke gevangenen door de rechthebbenden (oorlogswezen):
 
Om een antwoord te geven op de ons gevraagde inlichtingen hietomtrent moeten wij melden dat niet elke rechthebbende dit postuum toegekend ereteken mag dragen, er is namelijk een rangorde voorzien. Het is bijgevolg niet alleen onwettelijk maar tevens strafbaar dat kinderen van gewezen politieke gevangenen het ereteken van hun overleden ouder dragen dat niet postuum werd toegekend en zonder dat hen het statuut van politieke gevangene van de 1é graad is toegekend en zij bijgevolg geen rechthebbende zijn.  
 
Hieronder de wetgeving terzake teneinde elke betwisting te voorkomen.
 
Artikel 1. Enig artikel. Artikel 20 van de wet van 26 februari 1947 het statuut regelende van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden wordt vervangen door de bepaling :
"Art. 20. De postume eervolle onderscheidingen aan de overleden politieke gevangenen toegekend, mogen, met toevoeging van een onderscheidingsteken (zwarte baret), door hun weduwe of weduwnaar, of bij ontstentenis, door hun moeder, bij ontstentenis van hun moeder, door hun vader, of bij ontstentenis van hun vader, door een andere erkende rechthebbende (oorlogswezen) gedragen worden."
Kondigen deze wet af, bevelen dat ze met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.Medaille PG
Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 13 april 1995.
ALBERT                                                           
Van Koningswege :De Minister van Justitie,
M. WATHELET
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
M. WATHELET
 
Ter info:
- De postume eervolle onderscheidingen met onderscheidingsteken (zwarte barret) worden links gedragen boven de eventueel zelf verworven onderscheidingen (Min. van Binnenlandse zaken "het protocol in België").
 
- Art. 228 Strafwetboek: Hij die in het openbaar een kledij, een uniform, een ereteken, een lint of andere onderscheidingstekens van een orde draagt, die hem niet toekomen, wordt gestraft met geldboete van tweehonderd [euro] tot duizend [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding: 01-01-2002>
 
- Het betreffende ereteken kan mogelijks nog aangekocht of besteld worden (voor zover zij de medaille nog in voorraad hebben) o.a. bij:
- EEKELERS-CENTINI INTL, Bosstraat 6 te 2620 Hemiksem, tel 0032 38871807 -   info@eekelers-centini.be   - www.eekelers-centini.be
- P. DEGREEF Medailles Propsper Matthysstraat 16 - 18 te 1190 Brussel.
- Mauquoy Trading Company N.V. Industrieweg 12 BE-2280 Grobbendonk T: +32 (0)14 50 79 10 :   info@mauquoy-shop.com