Free Joomla Templates by iPage Hosting
-
1)  Protocol voor de vaandeldragers.
- 
2) Uitvaarten politieke gevangenen - oud-strijders - oorlogsvrijwilligers - verzetslieden.
-
 -**************************
 
1) Protocol voor de vaandeldragers
-
  • Het probleem kwam op de voorgrond ingevolge het standpunt dat werd ingenomen door de Gouverneur van Oost-Vlaanderen, André Denys, in een brief gedateerd 7 juni 2011.
In die brief betreurt hij het dat de vaandeldragers van de vaderlandslievende verenigingen de groet niet brengen voor de Vlaamse Leeuw zoals ze het wel doen voor het nationaal volkslied. Hij "verzoekt" derhalve dat de vaandeldragers overeenkomstig zijn instructies een gelijkaardig eerbetoon zouden brengen aan de Vlaamse Leeuw, zoniet zal hij zich verplicht zien "maatregelen" te treffen ten aanzien van de weigeraars.
 
  •     Standpunt van het NEFOSV
 
Rekening houdend met het protest vanwege de vaandeldragers, heeft het NEFOSV, in een verzoenend gebaar het advies ingewonnen van het hoofd van het protocol van het leger, commandant Benoît Sybille. In zijn reglement « Reg IF 140 » wijst het legerprotocol er zeer duidelijk op dat de vaandels de groet niet brengen voor het nationaal volkslied en bijgevolg ook niet voor de hymne van een gemeenschap.
Door zich aan deze regelgeving te houden stellen de vaandeldragers zich buiten schot.
 
  •     Standpunt van de Luikse vaderlandslievende verenigingen
 
Het gaat hier meer bepaald om de Association Royale « Monument National à la Résistance » en de Amicale des Porte-drapeaux du Grand Liège.
Deze verenigingen volgen het advies van het NEFOSV niet en hebben het hun meegedeeld.
 -
  •   Advies en aanbevelingen aan de vaandeldragers.
 -
-Met alle begrip voor de motiveringen van het NEFOSV maar het is niet omdat een provinciegouverneur een persoonlijk standpunt verdedigt dat hij daarin moet worden gevolgd en dat een regel eigen aan het leger dient te worden aangenomen. Overigens mag het legerprotocol in balans worden gebracht met dat van het ministerie van binnenlandse zaken. In dat verband lezen we in « Het Protocol in België » van Eddy Van den Bussche : « … Er is dus geen sprake de groet met het embleem te brengen tijdens het spelen van een volkslied, ongeacht welk volkslied! De verenigingen moeten dus voor zichzelf bepalen of ze deze militaire reglementen ter zake al dan niet volgen.» (pagina 54, titel 2. Oud-strijders en vaderlandslievende verenigingen).
Maken gewoonten en gebruiken geen deel uit van de levensregel binnen een maatschappij en in die geest is het welvoeglijk een praktijk te respecteren die teruggaat tot de oorlog van 14/18 waarbij de vaandeldragers de groet brengen bij het nationaal volkslied. Het is bovendien een blijk van respect die hun toekomt.
 
 
De emblemen die de oud-strijders en vaderlandslievende verenigingen meedragen hebben niet dezelfde symbolische waarden als militaire eenheidsemblemen. Nochthans verdienen zij ook het respect van de burger omdat zij eveneens de uitdrukking zijn van het leed en de offers (tot het allerhooste offer dat een mens kan brengen toe) van hen die zij vertegenwoordigen. 
 
  •  Aanbevelingen voor de vaandeldragers :
 -
  • 1. de groet brengen door de vlag 45° voor zich neer te laten telkens als het nationaal volkslied wordt gespeeld, zoals steeds het geval was in het verleden;
  • 2. in de houding gaan staan wanneer de hymne van een gemeenschap wordt gespeeld.
-
Nog even eraan herinneren dat de vlag buigt:
----
-     voor de Vorsten of een Lid van de Koninklijke Familie;
-     voor een buitenlands staatshoofd;
-     voor een ander embleem van de Krijgsmacht dat reglementair is geëscorteerd;
-     vóór het Graf van de Onbekende Soldaat.
 
Mogen wij vragen aan de vaandeldragers respectvol het uniform en de kentekenen van hun vereniging te dragen op de manier die past voor het symbool dat ze dragen:
-   de vlag op de linker schouder te dragen.
-   witte handschoenen te dragen.
 
-
2) Uitvaarten politieke gevangenen - oud-strijders - oorlogsvrijwilligers - verzetslieden.
---
Bij het overlijden en de uitvaart van sommige leden politieke gevangenen, oud-strijders en oorlogsvrijwilligers of veteranen gebeurt het dat de familie in conflict komt met de pastoor, omdat deze weigert op het einde van de uitvaartplechtigheid het Belgisch Volkslied te laten uitvoeren, of het slechts toelaat indien het lied van de Vlaamse gemeenschap (Vlaamse Leeuw) eveneens gespeeld wordt, dit tegen de wilsbeschikking in van de overledene of de wil van de nabestaanden.
 -
Wij zijn de mening toegedaan dat de parochiepriester zich in deze aangelegenheid moet schikken naar de laatste wens van de overledene of van zijn familie. In een brief van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel dd. 07 december 2000 gericht aan dhr. Coppieters ’t Wallant nationaal voorzitter van de Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers deelt Kardinaal Godfried Danneels het volgende mee:
 -
“ De Vlaamse Gemeenschap heeft voorzien dat bij officiële plechtigheden en het Nationaal Volkslied en de Vlaamse Leeuw uitgevoerd worden. Er zijn echter geen regelingen voorzien voor de andere vieringen, waaronder uitvaarten. Hierbij moeten pastorale overwegingen de bovenhand hebben en is het dus normaal dat de wil van de familie van de overledene geëerbiedigd wordt. Het is vanuit pastoraal oogpunt niet goed dat de pastoor zijn eigen mening opdringt”.
Get. W. Brieven, Secretaris.
-
**************************
 
Info:
De bevlagging, evenals het spelen van het Belgisch volkslied en het lied van de Vlaamse gemeenschap is te raadplegen in de omzendbrief VR 2015/37  dd. 26/06/2015 uitgaande van de Vlaamse regegering.
 
**************************
-
-