Free Joomla Templates by iPage Hosting

  

Art. 1. De vereniging is Nederlandstalig en draagt de naam “Vriendenkring van Oorlogswezen van Politieke Gevangenen en Verzetsstrijders” afgekort V.O.PG.V. en is een feitelijke vereniging (FV) opgericht te Brugge op 01 november 2012.
Art. 2. Doel van de verenging is de nagedachtenis van/en het eerbetoon van de politieke gevangenen, en verzetsstrijders van de oorlog 1940-1945 die het hoogste offer brachten levendig te houden met oog op een rechtvaardige toekomst vanuit eerbied voor het verleden.
Art. 3. De vriendenkring (feitelijke vereniging) wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Art. 4. Zowel de “feitelijke vereniging” als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel. De leden hebben persoonlijk geen recht op een deel van de eventuele winst (Deze winst hoofdzakelijk giften en steun aan de vereniging moet binnen de feitelijke vereniging gebruikt worden voor het belangeloze doel.)
Art. 5. De zetel van de vereniging is gevestigd op het adres Brieversweg 288 te 8310 Sint-Kruis (Brugge).
Art. 6. De vereniging zal minstens drie werkende leden tellen. Het aantal leden van de vereniging bedraagt minimum vier.
Art. 7. Kunnen tot de vereniging toetreden:
- Oorlogswezen van terechtgestelde of omgekomen politieke gevangenen en verzetsstrijders tijdens WO II.
- Weduwen en weduwnaars van terechtgestelde of omgekomen politieke gevangenen en verzetsstrijders(sters) tijdens deze oorlog.
- Gewezen Politieke gevangenen en verzetsstrijders.
- De kinderen van politieke gevangenen en verzetsstrijders.
- Zij die een rechtstreekse band hebben met de personen hoger vermeld.
- Elke persoon die zijn sympathie voor de vriendenkring aantoont.
De ledenlijst wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur (RvB) vastgesteld. Een wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet leiden tot ontbinding van de FV.
Art. 8. Alle leden zijn stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering (AV).
Art. 9. De AV vergadert minstens eenmaal per jaar (ten laatste in mei),  om de leden van de RvB te benoemen.
Art. 10. Het dienstjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Art. 11. De AV wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de vereniging of door minstens twee leden van de RvB.
Art. 12. De AV verkiest uit zijn leden de RvB. Een mandaat in de RvB loopt drie jaar en is hernieuwbaar. Er wordt naar gestreefd om in de RvB vertegenwoordigers van alle categorieën leden op te nemen.
Art 13: De Raad van Bestuur die door de stichtende leden wordt verkozen heeft uitzonderlijk een mandaat dat afloopt op de datum van de eerste Algemene Vergadering in 2014.
Art. 14. De RvB verkiest in eigen schoot minstens een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De RvB kan nog meer functies creëren en invullen.
Art. 15. De RvB is verantwoordelijk voor de leiding van de vereniging en kan alle beslissingen nemen, behalve de beslissingen die van rechtswege aan de AV zijn toegekend.
Art. 16. De RvB treedt op als een collectief orgaan dat unaniem beslist. Bij interne meningsverschillen kan er met meerderheid beslist worden. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Art. 17. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, zijn alle terzake dienstige regels van het burgerlijk recht toepasselijk.
 

lllll

ll